Public Relations

pic-8

Inside “BMW Golf Cup International Qualify 2014″

เวลา 365 วันผ่านไปเร็วมาก รู้ว่าเร็วตอนที่ต้องไปร่วมงานกอล์ฟของทาง BMW ประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา